Follow

Si @SantiVila i @martapascal no estàn d'acord amb l'objectiu de @JuntsPelSi haurien de tornar l'acta de diputats per simple ètica.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SDF

"I appreciate SDF but it's a general-purpose server and the name doesn't make it obvious that it's about art." - Eugen Rochko