Follow

No puc amb els fills de puta que Espanya té històricament per presidents. Per acció com Rajoy i per omissió com ZP.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SDF

"I appreciate SDF but it's a general-purpose server and the name doesn't make it obvious that it's about art." - Eugen Rochko