Follow

Gràcies als pares de la @sarasilvestre, que fent les cures dels nostres fills ens permeten ser al carrer de BCN. Ells també hi són presents

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SDF

"I appreciate SDF but it's a general-purpose server and the name doesn't make it obvious that it's about art." - Eugen Rochko